Result Page by Players


#TourStartedFinishedPlayerGame PointsPlayerGame PointsPlayerGame PointsPlayerGame Points
1 EMA-Marathon-107 3/3/2017 8:46:27 PM 3/3/2017 9:48:30 PM evangeline62 57300 ShirleyTan1 -19500 Mac3005 1100 at88888 -38900
2 EMA-Marathon-112 3/4/2017 1:09:09 PM 3/4/2017 2:00:47 PM evangeline62 -29900 dragonad -100 shihua -15200 john2d 45200
3 EMA-Marathon-129 3/7/2017 1:32:36 PM 3/7/2017 2:13:10 PM evangeline62 10100 KevAtMJTime -4600 sstx3 22600 ju7ban -28100
4 EMA-Marathon-136 3/8/2017 10:35:59 PM 3/8/2017 11:44:18 PM evangeline62 -28200 oreggia -13000 gorbloc -2800 at88888 44000
5 EMA-Marathon-187 3/15/2017 8:12:07 AM 3/15/2017 9:05:45 AM evangeline62 -23700 Zvukkk 43800 NeZastavili 16600 bimoli -36700