Result Page by Players


#TourStartedFinishedPlayerGame PointsPlayerGame PointsPlayerGame PointsPlayerGame Points
1 EMA-Marathon-183 3/14/2017 2:35:35 PM 3/14/2017 3:25:42 PM SaikaM 17900 Nadarr 6900 tulp2015 -21400 Janco -3400
2 EMA-Marathon-188 3/15/2017 9:46:35 AM 3/15/2017 10:42:34 AM SaikaM 38200 at88888 -38000 gorbloc 18900 NeZastavili -19100
3 EMA-Marathon-191 3/15/2017 2:44:03 PM 3/15/2017 3:45:52 PM SaikaM -44100 ju7ban 15400 Loiss -9300 john2d 38000
4 EMA-Marathon-192 3/16/2017 8:07:18 AM 3/16/2017 9:33:00 AM SaikaM -7800 Zvukkk 26700 THISWAYJOSE -21200 bmmaurizio 2300
5 EMA-Marathon-194 3/16/2017 10:27:48 AM 3/16/2017 11:15:20 AM SaikaM -30600 Picas05 -17900 knorrika 38700 Blom1234 9800
6 EMA-Marathon-196 3/16/2017 12:21:08 PM 3/16/2017 1:07:50 PM SaikaM -5800 Zvukkk 22500 Nadarr -28200 NeZastavili 11500
7 EMA-Marathon-197 3/16/2017 1:10:01 PM 3/16/2017 1:54:51 PM SaikaM 28600 VerdiAnton -32800 NeZastavili -6000 Nadarr 10200
8 EMA-Marathon-200 3/17/2017 7:39:13 AM 3/17/2017 8:16:19 AM SaikaM 14700 katulampa -12900 at88888 -32700 MyFairLady 30900
9 EMA-Marathon-203 3/17/2017 12:30:00 PM 3/17/2017 1:11:28 PM SaikaM -26200 Denl 7900 ju7ban -13900 Picas05 32200
10 EMA-Marathon-208 3/18/2017 5:55:53 AM 3/18/2017 6:53:17 AM SaikaM 74400 Lavandula -5800 blaackice -22200 odile2 -46400
11 EMA-Marathon-210 3/18/2017 11:33:56 AM 3/18/2017 12:21:21 PM SaikaM 35100 dragonad 9000 Picas05 -12100 Morskaia -32000
12 EMA-Marathon-214 3/19/2017 7:38:25 AM 3/19/2017 8:49:18 AM SaikaM 63200 at88888 -7000 SivarsPooky -36600 erlukas -19600
13 EMA-Marathon-215 3/19/2017 11:37:38 AM 3/19/2017 12:28:07 PM SaikaM 17100 MyFairLady 29100 bmmaurizio -17300 Picas05 -28900
14 EMA-Marathon-218 3/20/2017 8:03:15 AM 3/20/2017 8:43:01 AM SaikaM 8100 bros 19700 knorrika -21000 NeZastavili -6800
15 EMA-Marathon-219 3/20/2017 9:02:12 AM 3/20/2017 9:41:31 AM SaikaM -29700 raul1985 -4900 king41 6100 NeZastavili 28500
16 EMA-Marathon-220 3/20/2017 12:20:20 PM 3/20/2017 1:24:48 PM SaikaM -6400 Zvukkk 3700 blaziken 31700 NeZastavili -29000
17 EMA-Marathon-222 3/20/2017 2:44:14 PM 3/20/2017 3:48:11 PM SaikaM -7000 erlukas -48500 LostTyger21 33400 at88888 22100
18 EMA-Marathon-229 3/22/2017 9:54:30 AM 3/22/2017 10:57:31 AM SaikaM -37700 windbag 43900 Zvukkk -17400 PiBo69 11200
19 EMA-Marathon-231 3/22/2017 12:27:46 PM 3/22/2017 1:10:00 PM SaikaM 30600 gorbloc 7400 NeZastavili -4900 ju7ban -33100
20 EMA-Marathon-239 3/24/2017 7:21:46 AM 3/24/2017 8:11:44 AM SaikaM 16100 knorrika -8000 BenBlack666 31100 cowboii -39200
21 EMA-Marathon-241 3/24/2017 1:55:48 PM 3/24/2017 2:41:58 PM SaikaM 7600 panda41 -7400 Plashnevidimka -22900 fleurtje 22700
22 EMA-Marathon-257 3/28/2017 10:54:00 AM 3/28/2017 11:57:37 AM SaikaM 16500 oreggia -40000 Picas05 28200 NeZastavili -4700
23 EMA-Marathon-265 3/29/2017 1:55:34 PM 3/29/2017 3:01:13 PM SaikaM 32100 ndman -6700 Janco -32800 nonstop 7400
24 EMA-Marathon-269 3/30/2017 4:32:51 AM 3/30/2017 5:25:19 AM SaikaM 72800 ZOLTANZ -41100 MyFairLady -29000 BenBlack666 -2700
25 EMA-Marathon-281 3/31/2017 3:00:08 PM 3/31/2017 3:57:16 PM SaikaM -24700 Asiong12 -9400 tulp2015 27500 Janco 6600
26 EMA-Marathon-284 4/1/2017 8:04:25 AM 4/1/2017 9:19:31 AM SaikaM -43800 Rostved66 -3200 ViQuick 32400 odile2 14600
27 EMA-Marathon-286 4/1/2017 10:54:47 AM 4/1/2017 11:59:22 AM SaikaM 41000 2ndDribble -36500 Morskaia -17000 gluk 12500
28 EMA-Marathon-287 4/1/2017 3:35:41 PM 4/1/2017 4:40:38 PM SaikaM 1000 Acemaci123 -31300 grisson 45800 nonstop -15500
29 EMA-Marathon-293 4/2/2017 9:40:53 AM 4/2/2017 10:46:29 AM SaikaM 46400 minoret 100 blaziken -10800 LostTyger21 -35700
30 EMA-Marathon-296 4/2/2017 1:07:23 PM 4/2/2017 1:54:47 PM SaikaM 5700 GamblingQueen 30000 Zvukkk -10900 nonstop -24800
31 EMA-Marathon-301 4/3/2017 3:11:34 PM 4/3/2017 4:05:44 PM SaikaM -500 nonstop 15100 TAHHA -42900 at88888 28300
32 EMA-Marathon-316 4/5/2017 9:26:52 AM 4/5/2017 10:14:42 AM SaikaM 22200 biggles6 -46700 ju7ban -8300 AVirus 32800
33 EMA-Marathon-381 4/13/2017 7:40:00 AM 4/13/2017 8:20:53 AM SaikaM 11500 AsianSmiley -7900 Spike2454 -26000 raul1985 22400
34 EMA-Marathon-383 4/13/2017 10:33:29 AM 4/13/2017 11:23:15 AM SaikaM -11900 Picas05 -47400 legul 18000 AsianSmiley 41300
35 EMA-Marathon-384 4/13/2017 11:40:40 AM 4/13/2017 12:43:29 PM SaikaM -13200 raul1985 -25400 Fopann -100 NeZastavili 38700