Result Page by Players


#TourStartedFinishedPlayerGame PointsPlayerGame PointsPlayerGame PointsPlayerGame Points
1 EMA-Marathon-406 4/16/2017 7:54:14 AM 4/16/2017 8:59:02 AM SaikaM -51800 king41 43700 odile2 -7000 nogardryukage 15100
2 EMA-Marathon-415 4/17/2017 11:14:18 AM 4/17/2017 12:06:32 PM SaikaM -4200 VictorVernescu 6000 Ippsissimus -46400 RiaBokhan 44600
3 EMA-Marathon-429 4/19/2017 11:47:15 AM 4/19/2017 12:47:12 PM SaikaM -41500 TeaPhan1 -800 NeZastavili -22100 Madluck37 64400
4 EMA-Marathon-455 4/22/2017 9:13:10 AM 4/22/2017 10:08:28 AM SaikaM 28600 oreggia -12000 king41 11800 Madluck37 -28400
5 EMA-Marathon-472 4/24/2017 2:28:30 PM 4/24/2017 3:13:10 PM SaikaM 34400 Picas05 9800 Janco -15600 tulp2015 -28600
6 EMA-Marathon-485 4/25/2017 2:26:08 PM 4/25/2017 3:21:23 PM SaikaM -10800 grisson 35500 Janco -15500 tulp2015 -29200
7 EMA-Marathon-491 4/26/2017 11:24:41 AM 4/26/2017 12:37:16 PM SaikaM 6900 shihua -6400 AsianSmiley 19300 Madluck37 -19800
8 EMA-Marathon-492 4/26/2017 1:30:59 PM 4/26/2017 2:25:05 PM SaikaM 9100 Loiss 30900 tulp2015 -36500 Janco -3500
9 EMA-Marathon-496 4/27/2017 11:58:11 AM 4/27/2017 1:08:00 PM SaikaM -35000 kerrmanning -13800 djbc2la 4400 at88888 44400
10 EMA-Marathon-501 4/28/2017 9:30:24 AM 4/28/2017 10:46:47 AM SaikaM -4400 infinity82 10600 ju7ban 24800 at88888 -31000
11 EMA-Marathon-531 5/3/2017 11:54:58 AM 5/3/2017 1:00:49 PM SaikaM -1900 panda41 -37700 bros 28300 shihua 11300
12 EMA-Marathon-536 5/4/2017 1:16:29 PM 5/4/2017 1:50:47 PM SaikaM 6500 Denl 17900 bedje100 -18500 ju7ban -5900
13 EMA-Marathon-572 5/19/2017 3:40:18 PM 5/19/2017 4:28:22 PM SaikaM 27800 JapaBrj -8300 Ksusha 7000 Nadarr -26500