Lake Charles Lucky Tiles Maxi 3/28 Tournament Schedule


Tournament starts in   -
Round 1
-
break : 0:10
-
Round 2
-
break : 0:10
-
Round 3

Tournament starts in   -
Round 4
-
break : 0:10
-
Round 5
-
break : 0:10
-
Round 6